Gaslära: Eten – ger både viloläge och fart

Eten (C2H4), eller etylen som är en annan benämning, är en organisk förening och ett kolväte med kol-kol-dubbelbindning. Eten har flera användningsområden men används  framför allt inom kemisk industri, till exempel för framställning av polyeten (PE), världens mest använda plast.

Påverkar mognaden av frukt och grönt
Eten är en något doftande gas som också förekommer i naturen som ett växthormon. Den avges av vissa mognande frukter, som exempelvis äpplen, och kan få andra frukter att mogna snabbare. Den effekten används för att styra mognadsprocesser av frukt och grönsaker inom livsmedelsindustrin.

Snabba fakta: Eten
Kemisk formel: (C2H4)
Molmassa: 28,05 g / mol
Densitet 1,178g/cm3
Antal elektroner: 16
Ångtryck: 1,2 mbar
Smältpunkt: -169,1 °C
Kokpunkt: -103,7 °C

Eten har också groningshämmande egenskaper och används i gasblandningar (som i Lindes BANARG) för att exempelvis hindra potatisar från att börja gro. Gasblandningen gör att att potatisen går in i viloläge och groningsprocessen stannas av. Eten har en stor fördel jämfört med konventionella groningshämmande medel då den är godkänd för odling av ekologisk potatis, eftersom den inte utgör någon hälsorisk för användarna eller skadar miljön.

Nyckelkomponenten i modern plast
Dubbelbindningen gör att eten är reaktivt och lätt att omvandla till andra ämnen. Eten används som råvara för många organiska ämnen, som exempelvis etanol, vinylklorid och ättikssyra. Den är också huvudkomponenten i polyten, den mest använda plasten. Polyeten används i allt från flexibel film för bärkassar, livsmedelsförpackningar och beläggningar genom dryckesflaskor, interiör och exteriör bil inredning, hushållsapparater och leksaker till vattenledningar och kabelisolering. Ur kemisk synpunkt, har den här typen av plast en mycket enkel struktur med extremt långa kolvätekedjor som kan kopplas samman. Materialets egenskaper är direkt kopplade till styrka och egenskaper hos dessa PE-nätverk.

Kort om Banarg
AGA har utvecklat en gasblandning där eten blandas med kväve, en av de viktigaste komponenterna i luft, i ett förhållande av ungefär 1:25 för att späda etenkoncentrationen. Blandningen kan sedan lätt hanteras utan någon risk för användarna, såsom etylen blir endast brandfarliga vid koncentrationer av fem procent eller högre.

Text: Cecilia Rudengren Foto: ShutterStock