Att mäta, tolka och åtgärda NOx

Regelbundna utsläppsmätningar är för många processindustrier idag ren rutin. Det som inte är lika självklart är hur man ska mäta, tolka och utvärdera mätresultaten. För att veta vilka åtgärder som ger resultat och vilka tekniker som är mest optimala för den egna processen, gäller det att förstå vad som påverkar NOx-värdena. AGAs metallurger Fredrik Nyman och Fredrik Stark förklarar hur det hänger i hop och ger tips på vägen till en högproduktiv och energieffektiv process.

Inom stålundustrin är den främsta källan till NOx-utsläpp det som kallas för Termisk NOx. Den bildas när syre och kväve reagerar med varandra vid höga temperaturer, från 1 200-1 300 grader C, och ökar exponentiellt däröver.  Den bildas bland annat i värmningsugnar.

Lokalisera problem med NOx-mätning
Mindre problem kan snabbt kan bli stora och kostsamma rent investeringsmässigt. Genom att mäta NOx-utsläppen kan man lokalisera och åtgärda problem och på så sätt undvika onödiga och dyrbara insatser. En väl utförd NOx-mätning ger exempelvis en god indikation på om förbränningsugnen fungerar som den ska. Man kan snabbt och enkelt fånga upp om ugnen inte är tät eller om ugnstrycket är felaktigt, vilket i sin tur har stor påverkan på energikostnader.  “Något vi fokuserar mycket på är att hjälpa vår kunder med att analysera eventuellt överskottssyre som bidrar till NOx-bildning och utifrån det härleda om det kommer från läckluft eller från en felinställd brännare”, säger Fredrik Stark, Application Engineer på AGA.

Fredrik Nyman och Fredrik Stark är applikationsingenjörer på AGA med inriktning på processutveckling och energieffektivitet.

Fredrik Nyman och Fredrik Stark är applikationsingenjörer på AGA med inriktning på processutveckling och energieffektivitet.

Global mätstandard saknas
En NOx-mätning går ut på att mäta koncentrationen av kväveoxid, syre och koldioxid i utsläppet och där finns det egentligen inga frågetecken, men det viktiga och som det idag råder en del oenighet om är hur hur man ska räkna och presentera resultaten. “Idag saknas det en global standard för hur mätningarna ska analyseras och redovisas och ser vi bara till Sverige och Finland så analyseras och tolkas mätresultaten olika. EU håller dock på att diskutera vad som ska bli standard för redovisning av NOx-utsläpp, men för tillfället tillämpas alltså olika metoder”, berättar Fredrik Nyman, Application Engineer på AGA.

Viktigt att förstå mätmetoderna
Ett vanligt sätt att redovisa mätresultaten, från exempelvis värmnings- och värmebehandlingsugnar idag är baserat på mängden NOx per energimängd (uttryckt som mg NO2/MJ), vilket är standard i Sverige. Ett annat sätt är att presentera det som en koncentration (uttryckt som mg NO2/Nm3 avgas omräknat till 3%O2), vilket är standard i Finland. “Att redovisa som koncentration blir endast korrekt om luft är oxidanten. Men för att jämföra olika tekniker går det enkelt att räkna om, ifall till exempel syrgas tillförs luften eller används som oxidant. Det kräver dock att koldioxidhalten mäts samtidigt och att bränslet är känt”, förklarar Nyman.

För att kunna tolka resultaten rätt är det alltså viktigt att förstå skillnaderna mellan de olika redovisningsmetoderna. Det gäller också att förstå vad som påverkar bildningen av NOx och ta hänsyn till de olika förutsättningarna, inte bara stirra sig blind på resultatet.  “Om man syrgaseffektiviserar sin förbränning och minskar energiförbrukningen , reducerar mängden avgaser i sin förbränningsprocess, kan resultatet bli att koncentrationen av NOx visar högre värde trots att verkliga utsläppen minskar”, förklarar Stark. “Vi vill därför trycka på att det är viktigt att förstå sin process och vara införstådd med hur det redovisande resultatet ska mätas och rapporteras. Finns den kunskapen är det enklare att fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas för att få minskade utsläpp, oavsett om det gäller att åtgärda problemområden eller att installera en NOx-reducerande teknik§, inflikar Nyman.

Steg för att undvika NOX
Eftersom NOx uppkommer naturligt vid all sorts förbränning, går det inte att komma ner till en nollnivå i utsläpp. Utmaningen ligger därför i att både hålla nere utsläppsnivåerna och samtidigt vara bränslesnål. Det finns olika tekniker för att rena NOx men det bästa är att i möjligaste mån undvika bildningen av NOx genom rätt förbränningsteknik och regelbunden processkontroll.  “På AGA har vi utvecklat syrgaslösningar som har visat sig mycket effektiva och där vi har kunnat hjälpa kunderna att minska NOx-utsläppen avsevärt”, säger Stark.

Slarva inte med förebyggande underhåll 
En viktig aspekt som inte bör underskattas är ugnsunderhållet. En förhöjd NOx-halt är i det här sammanhanget oftast en indikation på att något inte står rätt till och att det finns processoptimeringpotential. Höga NOx-värden orsakas ofta av läckluft eller en felaktigt inställt förhållande mellan bränsle och oxidant. “Det kan räcka med en skadad ugnslucka, en trasig tryckmätare eller ett kärvande spjäll för att stora mängder läckluft ska dras in i ugnen. Det leder inte bara till NOx-bildning utan även till ökad bränsleförbrukning. Det finns exempel på ugnar där ett skadat spjäll mer än fyrdubblat NOx-utsläppen (75 mg/MJ till >300mg/MJ) och ökat energiförbrukningen med mer än 15%”, förklarar Nyman.

De åtgärder som vidtas för att minska utsläppen, handlar därför inte bara om att uppfylla myndighetskrav utan också om att säkerställa en energieffektiv, temperaturjämn och högproduktiv process. “Frekventa processmätningar och ett aktivt förebyggande underhåll på spjäll, luckor och förbrännningssytem är därför en förutsättning för att bibehålla låga NOx-utsläppsnivåer, då problem kan upptäckas och åtgärdas i tid, avslutar Stark”.

Text: Cecilia Rudengren, Foto: Cecilia Rudengren, Shutterstock