Hur påverkar den upptinande permafrosten isbjörnarnas överlevnad? Det är en av frågorna som analyserna kan ge svar på.

AGA:s gaser hjälper forskarna förstå växthuseffekten i Arktis

I början av oktober landade den svenska isbrytaren Oden i Tromsö efter en 90 dagar lång expedition i det norra ishavet. Polarexpeditionen Swerus-C3 har studerat hur Arktis klimat och miljö har utvecklats under ledning av forskare från Stockholms universitet. Med på resan fanns AGA:s gaser som användes för mätningar och provtagningar.

Polarexpeditionen SWERUS-C3 är ett internationellt forskningssamarbete där Sverige, Ryssland och USA utgör huvudnationerna med flest involverade forskare. Namnets tre C:n står för climate, cryosphere, carbon – en engelsk förkortning för expeditionens fokusområden klimat, kryosfär och kol. Under expeditionen har totalt ett 80-tal forskare undersökt tinande permafrost och krympande havsis, och förekomsten av metan i bottensediment, permafrost, vatten och luft och koldioxid i Arktis. Med hjälp av gaser från AGA har stora mängder forskningsdata samlats in under expeditionen.

En expedition i två etapper
Forskningsexpeditionen har genomförts i två etapper under ledning av två forskare från Stockholms universitet. Den första etappen mellan Tromsö till Barrow i Alaska, syftade till att undersöka förekomsten av metan inbunden i permafrost och gashydrater i de Östsibiriska grundhaven. Expeditionens andra etapp fokuserade på att undersöka den arktiska havsisens historia och transport av Atlantvatten och kol i havet. Det övergripande syftet för forskarna har varit att förstå hur klimatet hänger samman med utbredningen av permafrost och havsis samt hur klimatets utveckling kan påverkas då kol bundet i bottensediment och permafrost kan frigöras i form av växthusgaser som metan och koldioxid.

Gaser en viktig del i provtagningar och analyser
För att göra mätningar och provtagningar har forskarna använt gas från AGA, både under expeditionen och tillbaka på land där forskarna fortsatt analysera de prover och mätningar som gjorts. AGA har levererat både gasformig och flytande gas till expeditionen, framför allt helium som har använts till att driva analysinstrumenten. Andra gaser som använts är vätgas och kolväten. AGA har även levererat teknisk luft för att driva detektorer och flamning av vätgas samt flytande kväve för att kryogeniskt separera metan från havsvatten. Högkvalitativt kväve som inte avdunstade var ett måste under den långa expeditionen.

Gaserna valdes ut med stor omsorg då det krävdes en noggrann matchning mellan kvalitet och behov. Det helium som används vid analyserna har till exempel krävt högre kvalitet än det helium som använts i väderballongerna för att inhämta luftprover. Den 6 oktober ankrade Oden återigen i Tromsö och nu pågår analysen av alla de prover som samlats in under expeditionen. Preliminära resultat visar att havsbotten i Arktis har uppnått en temperatur som kan få permafrosten att börja tina. Förhoppningen är att expeditionen ska ge en heltäckande bild av koncentrationen och fördelningen av metan i sediment och atmosfär.

Text: Veronica Haglund
Foto: Cecilia Rudengren