AGA på inspektion

De norska myndigheterna kräver numera tredjepartskontroller. AGA i Norge har i och med det nya kravet också tagit på sig rollen som oberoende ackrediterat inspektionsorgan när det gäller säkerhetsgranskning vid gasanläggningar. Nu rekryteras servicetekniker för att täcka behovet.

Sedan i mars 2012 kräver den norska myndigheten för samhällssäkerhet  och beredskap (DBS) att alla  gasanläggningar med brandfarlig  gas, brännbara blandningar och giftiga  gaser över 400 liter ska inspekteras av  en oberoende och opartisk aktör.

En naturlig roll
Med AGA:s erfarenhet inom området föll det sig alldeles naturligt att ta på sig rollen som inspektionsorgan och man erbjuder nu två typer av kontroller inom tjänsten AGA  Inspeksjon: slutbesiktning och tillståndskontroll, där bland annat följande moment ingår:

  • Dokumentation
  • Drift och underhåll
  • Kunskap hos kund/driftpersonal
  • Instruktioner
  • Byggnation
  • Beredskap och rutiner vid nödsituationer
  • Teknik
  • Utrustning
  • Skyltning och märkning

Den nya lagen har naturligtvis medfört en stor efterfrågan på inspektörer och vi har för närvarande åtta till nio servicetekniker som ska utföra våra tjänster och som är ackrediterade av norsk Akkreditering, säger Øystein Eriksen, projektledare på AGA:s kontor i Oslo.

Stort behov av tjänsten
Han betonar vikten av att uppträda professionellt i rollen som inspektör och i det sammanhanget glömma säljarrollen. Men erfarenheten är naturligtvis viktig och en del av professionaliteten.

”D et finns ett stort potentiellt behov av den här typen av tjänster och vi lär behöva rekrytera ytterligare servicetekniker under året, säger Eriksen. Krav på liknande inspektionsfunktion finns ännu inte i Sverige.”

Läs mer om AGA:s servicetjänster i Sverige