AMBOX-studien ska ge mer kunskap om KOL-patienter och syrgasanvändning

Träning med eller utan syrgas? Ny studie om KOL

En nordisk studie ska för allra första gången undersöka om extra syrgas vid fysisk aktivitet är bra för KOL-patienter som inte har syrebrist i vila men vid fysisk ansträngning.

KOL är en av vår tids folksjukdomar, vanligtvis orsakad av långvarig rökning. Den som drabbas av KOL – Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom – lider ofta av andfåddhet, trötthet och mindre ork, vilket beror på att luftrören är skadade och trängre än normalt eller på fysisk inaktivitet.

En fråga om livskvalitet
”KOL är en sjukdom som påverkar livskvaliteten negativt. På sikt kan det bli svårt att klara av dagliga sysslor och leva ett normalt liv. Detta är alltså en viktig studie som i förlängningen kan leda till att svårt sjuka KOL-patienter kan bli mer aktiva och undvika mycket lidande”, säger Margareta Emtner, professor vid Uppsala universitet och huvudprövare för studien.

Efterfrågad kunskap kan ge svar
Det är sedan tidigare känt att KOL-patienter som lider av syrebrist i vila mår bra av långvarig syrgasbehandling. Men det har saknats kunskap. ”Både patienter och kliniker efterfrågar denna kunskap. För oss på Linde Healthcare är det en självklarhet att stödja studien genom att förse försökspersonerna med syrgas. Det känns viktigt att kunna bidra till ökad kunskap om KOL och fysisk aktivitet. I förlängningen handlar det förstås om att svårt sjuka KOL-patienter ska kunna få en bättre tillvaro”, säger Gunilla Almqvist, produkt- och affärsutvecklingschef Homecare, Linde Healthcare.

Projektet genomförs i tre länder
Studien, som heter AMBOX (AMBulatory OXygen), genomförs i Sverige, Norge och Finland. Frågeställningen i studien återkommer ofta i nordiska sammanhang och det finns ett intresse för frågan i alla deltagande länder. 144 personer ska inkluderas i studien. Hälften av deltagarna får extra syrgas när de tränar, den andra hälften får ingen extra syrgas. Alla får träffa en sjukgymnast och får under hela studien stimulans till fysisk aktivitet. Båda grupperna testas vid start samt efter sex månader och följs upp även efter tolv månader.

Studie under längre tid
”Många studier har visat att fysisk aktivitet är viktigt för personer med KOL. Att träna och röra på sig innebär ökad fysisk kapacitet och därmed ökade förutsättningar till ett bättre liv och förbättrad livskvalitet§, fortsätter Margareta Emtner. §Vi är intresserade av att följa dem under ett helt år för att ta reda på vad som händer under en längre period och hur de själva upplever det”, säger Margareta Emtner.

Sjukgymnasten följer upp
Det är inte bara frågor om deltagarnas fysik som tas upp i studien, utan även deras livskvalitet. Under det inledande första mötet med sjukgymnasten får deltagarna sätta upp mål för den kommande veckan, det vill säga vilka fysiska aktiviteter de ska göra och när. Sedan ska de dagligen anteckna i en aktivitetsdagbok vad de gjort och hur det har gått. Efter en vecka ringer sjukgymnasten till patienten för att höra hur det har gått. Då planeras också den kommande veckans aktiviteter. Under den första månaden ringer sjukgymnasten varje vecka, därefter blir kontakten glesare.

Studien skall visa om de som får extra syrgas under fysisk aktivitet blir mer fysiskt aktiva och får en bättre livskvalitet än de som inte använder extra syrgas. Vi vill också veta hur de upplever att använda extra syrgas i samband med fysisk aktivitet. En förhoppning är att de som får extra syrgas vid fysisk aktivitet ska uppleva att det är lättare att röra sig och att de därmed också rör sig mer. Att vara fysiskt aktiv är ju lika bra för KOL-patienter som för alla oss andra för att bibehålla en god hälsa.

Text: David Hulth Wallgren, Foto: AGA